Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Authors: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Publication: 2015
Pests: Echinochloa oryzicola
Substances: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium
Note: The map shows approximately the location of the collection site of a sample.
resistant resistant
possible resistant possible resistant
susceptible susceptible
- -
Pest: Echinochloa oryzicola
SAMPLE IDYEARTYPECOLLECTION SITEHOST PLANT or CROPFIELD TYPE
P1 2012 field sample Thessaloniki Peripheral Unit Oryza sativa open field
P5 2012 field sample Aitolia kai Akarnania Peripheral Unit Oryza sativa open field
P6 2012 field sample Aitolia kai Akarnania Peripheral Unit Oryza sativa open fieldVersion 0.28.020817-alpha
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
espa
We acknowledge support of this work by the project "Advanced Research Activities in Biomedical and Agro alimentary Technologies" (MIS 5002469) which is implemented under the "Action for the Strategic Development on the Research and Technological Sector", funded by the Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (NSRF 2014- 2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).
espa
Location
Substance
Pest
Searching ...