Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Authors: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Publication: 2015
Pests: Echinochloa oryzicola
Substances: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium


Resistance mechanism: acetolactate synthase mediated resistance - MOLECULAR ASSAY: DNA sequencing
GENE: ALS Trp574-Leu     
POPULATIONYEARGENE FREQUENCYPERCENTAGES
P1 2012 50.0
P5 2012 50.0
P6 2012 50.0Version 0.28.020817-alpha
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
espa
Location
Substance
Pest
Searching ...