Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Authors: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Publication: 2015
Pests: Echinochloa oryzicola
Substances: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium
Active ingredient: bispyribac-sodium - Bioassay method: whole plant spray bioassay DR test     
POPULATIONYEARnFresh_weight_reduction
P1 2012 - 30
P5 2012 - 30
P6 2012 - 40Active ingredient: imazamox - Bioassay method: whole plant spray bioassay DR test     
POPULATIONYEARnFresh_weight_reduction
P1 2012 - 25
P5 2012 - 55
P6 2012 - 40Active ingredient: penoxsulam - Bioassay method: whole plant spray bioassay DR test     
POPULATIONYEARnFresh_weight_reduction
P1 2012 - 55
P5 2012 - 40
P6 2012 - 40Table of descriptions
ref
Reference sample
n
Number of samples
Fresh_weight_reduction
Fresh weight reduction
Version 0.28.020817-alpha
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
espa
Location
Substance
Pest
Searching ...